ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

Наручиоц: Гимназија "Бора Станковић"Адреса. Ниш, Вожда Карађорђа бр.27

Интернет страница наручиоца: www.borastankovic.edu.rs

Врста поступка: Отворени поступак  Предметна јавна набавка  се спроводи  у отвореном

поступку, ради закључивања оквирног споразума са једним понуђачем, у складу са Законом и

подзаконским актима којима се уређују јавне набавке

 Предмет јавне набавке: Предмет јавне набавке бр.1 је набавка услуге: Oрганизовање

екскурзија за ученике од II, III и IV разреда за школску 2015/2016. годину. Ознака из

општег речника јавних набавки 63516000 – услуге организација путовања.

Предметна јавна набавка је обликована по партијама.

Рок за подношење понуда је 30 дана од дана објављивања обавештења о продужењу рока за

подношење понуда на Порталу јавних набавки и интернет сајту наручиоца. Благовременим ће се

сматрати све  понуде које стигну на адресу наручиоца најкасније до  25.05.2015. године, до 12

часова.

Отварање понуда је јавно. Понуде ће се отварати  по истеку рока за подношење понуда тј

25.05.2015. у 15:00 часова у канцеларији директора  гимназијe "Бора Станковић"

Адреса: Ниш, Вожда Карађорђа бр.27

Додатне информације о наведеној набавци се могу добити сваког радног дана у времену од

08:00 до 14:00 часова на број телефона 018/527-621, особа за контакт Слађана Миленковић , e-mail:

Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

 Конкурсну документацију можете преузети у одељку за преузимање нашег сајта, међу школским документима!