Математички смер

 

Програм за прву годину и број часова

Ред. бр.

Предмет

Недељни фонд

Годишњи фонд

1.

Српски језик и књижевност

4

148

2.

страни језик

2

74

3.

II страни језик

2

74

4.

Латински језик

2

74

5.

Историја

2

74

6.

Географија

2

74

7.

Биологија

2

74

8.

Математика

4

148

9.

Физика

2

74

10.

Хемија

2

74

11.

Рачунарство и информатика

2

74

12.

Музичка култура

1

37

13.

Ликовна култура

1

37

13.

Физичко васпитање

2

74

СВЕГА:

30

1110

 

Програм за другу годину и број часова

Ред. бр.

Предмет

Недељни фонд

Годишњи фонд

1.

Српски језик и књижевност

3

105

2.

I страни језик

2

70

3.

II страни језик

2

70

4.

Психологија

2

70

5.

Историја

2

70

6.

Географија

2

70

7.

Биологија

2

70

8.

Математика

5

175

9.

Физика

3

105

10.

Хемија

3

105

11.

Рачунарство и информатика

-

60

12.

Музичка култура

1

35

13.

Ликовна култура

1

35

14.

Физичко васпитање

2

70

СВЕГА:

30

1110

 

Програм за трећу годину и број часова

Ред. бр.

Предмет

Недељни фонд

Годишњи фонд

1.

Српски језик и књижевност

3

108

2.

I страни језик

2

72

3.

II страни језик

2

72

4.

Филозофија

2

72

5.

Историја

2

72

6.

Географија

2

72

7.

Биологија

3

108

8.

Математика

5

180

9.

Физика

3

108

10.

Хемија

3

108

11.

Рачунарство и информатика

1

36+30

12.

Физичко васпитање

2

72

СВЕГА:

30

1110

 

Програм за четврту годину и број часова

Ред. бр.

Предмет

Недељни фонд

Годишњи фонд

1.

Српски језик и књижевност

4

128

2.

I страни језик

2

64

3.

II страни језик

2

64

4.

Устав и права грађана

1

32

5.

Социологија

2

64

6.

Филозофија

2

64

7.

Биологија

3

96

8.

Математика

4

128

9.

Физика

5

160

10.

Хемија

2

64

11.

Рачунарство и информатика

1

32+30

12.

Физичко васпитање

2

64

СВЕГА:

30

990